ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020

Η επιχείρηση ΠΙΚΕΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΕ που εδρεύει στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ εντάχθηκε στη δράση «Επιχειρηματική Εκκίνηση νέων και υπό σύσταση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.»

Ο συνολικός προϋπολογισμός στήριξης είναι 73.107,09€.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 25.000.000,00 ΕΥΡΩ. Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ( ΕΚΤ ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης , με χρήση ρήτρας ευελιξίας για τις δαπάνες που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και από Εθνικούς Πόρους.

If you can imagine it, we can deliver it.